Наредба за притежаване,отглеждане и контрол на ЖВ - РУСЕ

Наредба за притежаване,отглеждане и контрол на ЖВ - РУСЕ

Мнениеот BauBau.bg » 07 Мар 2013, 11:49

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Р У С Е

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

(Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270, прието с Протокол №16 от 17.07.2008 г. и утвърдена с Решение № 479 по Протокол 23/19.02.2009 г., изменена с Решение № 719/12.11.2009 г.; Решение № 192 по Протокол № 10/16.05.2012г.)

Русе, май 2012 год.


Чл. 1. С тази Наредба се определят реда и начина на притежаване, отглеждане и контрола на животни на територията на Община Русе съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и други специални нормативни актове.

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.2.(1.) [/i]Забранява се отглеждането на селскостопански животни в строителните граници на гр.Русе с изключение на кварталите “Долапи”, “Средна кула”, “Образцов чифлик” и селищно образувание “ДЗС”. Декоративни животни могат да се отглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение съгласно ЗВМД, ЗЗЖ и Наредба №39 от 01.12.2008 год. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.
(2.) Броят на селскостопанските животни в кварталите “Средна кула”, “Долапите” и “Образцов чифлик” и в селищно образувание “ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове, е както следва:
а/ едри преживни животни /говеда и биволи/, в т.ч. приплодите – до 3 бр.;
б/ прасета за угояване - до 5 бр.;
в/ дребни преживни животни /кози, овце и др./ - до 10 бр.;
г/ зайци - до 8 бр. майки.;
д/ птици – до 50 бр.;
е/ еднокопитни /коне, магарета и техните хибриди/ - до 3 бр. и приплодите им до едногодишна възраст.

Чл.3. Кметовете на кметства се задължават да контролират броя на животните в чл.2, ал.2 и да определят със заповед маршрутите за придвижване на животните в рамките на населеното място до терените за паша.
Чл.4. Към сградите за отглеждане на селскостопански животни се изграждат съоръжения за поемане на твърд и течен торов отпад.
Чл.5. Съхраняването на торовите отпади до оползотворяването им се осъществява от собствениците на животните или лицата, в чието владение се намират торовите отпади.
Чл.6. Забранява се:
т.1. движение на животни отглеждани със стопанска или нестопанска цел в населени места без придружител;
т.2. пашата на селскостопански животни в населените места на територията на Община Русе.
т.3. повреждането на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове, лесопаркове, градини на територията на Община Русе.

РАЗДЕЛ ІІ
ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИЧл. 7.
Регистрация на животни - компаньони:
(1). Собствениците на домашни кучета ги регистрират при ветеринарен лекар по реда на ЗВМД.
(2)(изм. с Решение № 192/16.05.2012г.) Всички собственици на домашни кучета на територията на Община Русе са задължени да подадат декларация по образец на приложение 1 в Общината за притежаваните от тях животни. Към декларацията се прилага копие от ветеринарномедицинския паспорт на животното, заверен за годината ловен билет и др. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 175 от ЗВМД (за освобождаване от такса за притежаване на куче).
(3)(нова с Решение № 192/16.05.2012г.) При регистрирането на животното и заплащането на таксата за всяка година на собственика се издава регистрационна карта, съдържаща информацията от подадената декларация - № на чип на кучето, № на паспорт, адрес на обитаване, собственик, заплатена такса.
(4)(нова с Решение № 192/16.05.2012г.) За новопридобити животни, собственика ги регистрира при ветеринарен лекар по реда на чл. 174 от ЗВМД, и подава в общината декларацията по чл.7, ал.2 от настоящата Наредба в 14-дневен срок от регистрацията им.
(5)(нова с Решение № 192/16.05.2012г.) При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми общината в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето - домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието. Труповете на умрелите животни могат да се предоставят в общинския приют за безстопанствени животни за предаване на екарисаж или на други специализирани оператори за обезвреждане на отпадъци.
(6)(стара ал. 3 с Решение № 192/16.05.2012г.) В отдел "Екология" към общинска администрация се поддържа регистър на домашните кучета. В регистърът се съдържат данните от ветеринарномедицинските паспорти на всяко регистрирано от ветеринарните лекари домашно куче;
(7)(стара ал. 4 с Решение № 192/16.05.2012г.) Ветеринарните лекари са длъжни до десето число на месеца, следващ отчетния период да изпращат в отдел „Екология” на общинска администрация ежемесечна справка за регистрираните от тях домашни кучета. Ветеринарните лекари подават справка в отдел „Екология” дори в случаите, когато през съответния месец няма регистрирани домашни кучета.

Чл. 8.(изм. с Решение № 192/16.05.2012г.) При извеждане на животно-компаньон на обществено място собственикът и/или придружителят е длъжен:
1. Да не оставя животното-компаньон без надзор, да не го извежда без повод, а за агресивни кучета - и без намордник;
2. Да вземе мерки животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото след дефекация;
3. Да вземе мерки животното да не създава опасност за хора или други животни;
4. При извеждане на кучето да носи ветеринарномедицинския паспорт на животното и регистрационната карта, издадена от общината съгласно чл.7 ал.3 от настоящата наредба, и да ги представя при проверка.
5. Да не използва животни - компаньони за комерсиални цели – просия и хазарт;

Чл. 9. Забранява се разхождането на кучета с тегло над 10 кг от малолетни лица.
Чл.10.(изм. с Решение № 192/16.05.2012г.) Забранява се разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. Местата, забранени за разходка на кучета, се определят със заповед на Кмета на Общината.
Чл.11.(нов с Решение № 192/16.05.2012г.) Забранява се храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради.
Чл.12.(нов с Решение № 192/16.05.2012г.) Забранява се храненето на безстопанствени животни с необработени термично месни продукти (сурово месо, кокали, карантия и др.)
Чл.13. (изм. с р-е №719/12.11.2009г.; стар чл. 11 с Решение № 192/16.05.2012г.) Куче без надзор се счита за безстопанствено и подлежи на залавяне и настаняване в приют за безстопанствени животни.
Чл. 14. (1)(стар чл. 12 с Решение № 192/16.05.2012г.) Собственик, чието куче е изгубено, избягало или откраднато е длъжен да уведоми писмено отдел „Екология” при община Русе в тридневен срок от узнаването.
(2). В двудневен срок от получаване на уведомлението по ал.1 отдел „Екология” информира приютите за безстопанствени животни на територията на Община Русе за обстоятелствата по ал.1.

РАЗДЕЛ IІІ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.15(стар чл. 13 с Решение № 192/16.05.2012г) Контролът за изпълнението на тази Наредба се упражнява от Кмета на Общината и упълномощен от него заместник-кмет.

Чл. 16.(стар чл. 14 с Решение № 192/16.05.2012г)(1) За нарушение на чл. 2 , ал.2 глобата е в размер от 100 до 1 000 лева.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 2 000 лева.

Чл. 17(стар чл. 15 с Решение № 192/16.05.2012г.)(1) За нарушение на чл. 10 от настоящата наредба глобата е в размер на 200 до 500 лева.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в размер от 500 до 700 лева.

Чл.18.(нов с Решение № 192/16.05.2012г.)(1) За нарушение на чл. 8 - глобата е 100 лв.
(2) При повторно нарушение – глобата е 200 лв.
Чл.19.(стар чл. 16 с Решение № 192/16.05.2012г.) Ветеринарен лекар, който не е спазил изискванията по чл.7, т.4 се наказва с глоба от 20 до 40лв., а при повторно нарушение - с глоба от 40 до 60лв .
Чл. 20. (стар чл. 17 с Решение № 192/16.05.2012г.) За други нарушения на тази наредба се налага глоба от 50 до 150 лв., освен ако със закон не е предвидено друго.
Чл.21. (стар чл. 18 с Решение № 192/16.05.2012г.)
(1). Нарушенията по тaзи наредба се установяват актове, съставени от служители на Отдел „Екология”, СЗ КООРС при Община Русе и други упълномощени със Заповед на Кмета на Община Русе служители на общинската администрация.
(2). Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен от него Заместник-кмет.
(3). Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ ІV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. По смисъла на тази наредба:
1. "Декоративни животни" са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.
2. "Животни" са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
3. "Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби.
4. "Селскостопански животни" са животни, отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа.
5. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.
6. "Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270 прието с Протокол №16 от 17.07.2008 год. и отменя раздел ІІІ и раздел ІV от Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе приета с Решение № 54 по Протокол № 6 от 15.05.1992 г. на Общински съвет-Русе.
2. Настоящата наредба влиза в сила от оповестяването и в интернет страницата на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. В. Пенчев/
Аватар
BauBau.bg
 
Мнения: 98
Регистриран на: 27 Мар 2012, 13:48

Назад към Полезна информация

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron